سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ابارشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
اسماعیل عمادالدین – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

فولادهای TRIP به دلیل استحاله آستنیت باقی مانده به مارتنزیت د رحیت تغییر شکل دارای استحکام و انعطاف پذیری مطلوبی می باشند به این دلیل به طور گسترده در صنایع خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرند.فولادهای TRIP دارای ساختاری چند فازی شامل فریت،بینیت و آستنیت باقی مانده می باشند. آستنیت باقی مانده موثر ترین فاز در ریزساختار فولادهای TRIP محسوب می شود و باعث تشکیل باندهای لودرزز در این فولادها می شود. در این تحقیق تاثیر ویژگی های آستنیت باقی مانده بر میزان کرنش لودرز و خواص مکانیکی این فولادها بررسی شده است. بدین منظور فولادهای TRIP حاوی Si و Mn بعد از آنیل بحرانی در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد ، د رمحدوده دمایی ۴۵۰-۳۵۰ درجه سانتی گراد در زمان های مختلف آستمپر شد تا ویژگی های متفاوتی از آستنیت باقی مانده حاصل شود. نتای بدست آمده نشان می دهد که با افزایش کسر حجمی آستنیت باقی مانده میزان کرنش لودرز کاهش و خواص مکانیکی بهبود می یابد.