سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کرم سینا – عضو هیئت علمی دانشکده فنی امام محمدباقرع ساری

چکیده:

داشتن یک اقتصادسالم درکشور قبل ازهرچیز نیازمند شناخت دقیق زمینه های فسادمالی و اقتصادی و بررسی علل و ریشه های آن است بررسی جامع فساد مستلزم طبقه بندی فعالیتهای مفسدانه است و گرچه به علت گستردگی ابعاد مختلف فسادارایه طبقه بندی واحد و کاملی از آن میسرنیست لیکن از دیدگاه اقتصادی و ازلحاظ درامدهاو هزینه های ناشی ازفسادمیتوان به طبقه بندی آن پرداخت همچنین ازنظر شدت و عمق آن درسطوح مختلف جامعه اعم ازسطوح بالا یاپایین دستگاه های دولتی اتفاقی بودن نظام مند بودن آشفتگی و یاسازمان یافته بودن آن به انواع مختلفی صورت میگیرد شناخت ابزارهایی که مفاسد مالی و اقتصادی باراستفاده از آنها انجام میشوند و درجه بندی فساد با استفاده از شاخص های تعیین شده ازسوی سازمان های جهانی مبارزه با فسادمالی به تعیین وضعیت کنونی مفاسد مالی و اقتصادی درکشور مقایسه با سایرکشورهای جهان کمک می کند یکی از ابزارهای مبارزه با فسادمالی و اقتصادی و داشتن اقتصادسالم ازادسازی اقتصادی است که ازطریق ازادسازی اقتصادی بازارهای مالی کالا و خدمات کاروبخشهای خارجی به مکانیسم بازار واگذار می شود که درآن صورت تولید ملی جایگاه واقعی خودش را پیدا م یکند ودراین مقاله رابطه بین ازادسازی اقتصادی و کاهش فسادمالی و اقتصادی مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفته و مشخص گردید که ضریب همبستگی بین این دو متغیر مثبت و دارای R=0/85 می باشد.