سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جواد سلیمان پور –
مژگان اکبرزاده –
پوران سام دلیری –

چکیده:

تحقیق حاضردارای یک فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی بوده که برنوآوری و فرایند خلاقیت سازمانی تاکید دارد جامعه موردن ظر این پژوهش را کلیه مدیران اجرایی مدارس مذکور بوده که تعداد کل آنها دراداره اموزش و پرورش ۲۱۰ مدیر می باشد با استناد به جدول مورگان و درنظر گرفتن ۵درصد افت نمونه ۱۴۰نفر می باشد که با توه به تعدادمدارس ومدیران درمقاطع مختلف و نیز ازنوع مدارس دولتی و سهمیه انتخاب گردیدند روش نمونه گیری تحقیق حاضر روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای م یباشد درتحقیق حاضر بررسی رابطه بین دو متغیر مدنظر بوده و محقق دو دسته اطلاعات ازیک گروه دراختیار دارد بنابراین روش تحقیق حاضر ازنوع همبستگی محسوب میشود جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه و نتایج آن با شیوه های امارتوصیفی و امار استنباطی همبستگی پیرون تجزیه و تحلیل شد و نتایج حاکی از آن است که درفرضیه اصلی تحقیق بین کارافرینی سازمانی و عملکرد میدران مدارس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.