سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرضیه خیری – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفاعی کار واحد خرمدره
احسان سلطانعلی – دانشجوی کارشناسی موسسه غیرانتفاعی کار واحد خرمدره

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کارآفرینی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت مینو بوده که با استفاده از روش نمونه گیری، نمونه آماری انتخاب شد. ابزار جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کارآفرینی بوده است. ضریب پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه اندازهگیری شد و هرسه پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار بودند. روایی محتوایی پرسشنامهها نیز توسط متخصصان و کارشناسان مدیریت مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین کارآفرینی و رضایت شغلی و همچنین کارآفرینی و تعهد سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد.