سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیمین قاسمی –
عذرا اعتمادی –
سیداحمد احمدی –

چکیده:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت (برون گرایی ، مقبولیت ، نوروز گرایی و گشودگی به تجربه ) و هیجانات منفی نسبت به خانواده همسر بود . روش : در این مطالعه که از نوع همبستگی بود، تعداد ۲۲۰ زن به روش نمونه گیری در دسترس از دو منطقه شهر اصفهان انتخاب شده و به پرسشنامه محقق ساخته هیجانات منفی نسبت به خانواده همسر و فرم کوتاه سیاهه نئو (کاستا و مک کرا ، ۱۹۹۲ ) پاسخ دادند . داده های پژوهش با روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان در نرم افزار ۱۸ SPSS تحلیل گردید . یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد هیجانات منفی نسبت به خانواده همسر با نوروز گرایی همبستگی مثبت و با مقبولیت و وظیفه شناسی همبستگی منفی دارد .نتایج رگرسیون همزمان حاکی از آن بود که عامل نوروزگرایی ( بصورت مثبت ) و وظیفه شناسی (بصورت منفی ) توانایی پیش بینی میزان هیجانات منفی نسبت به خانواده همسر را دارند . نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود در جهت بررسی احساسات منفی نسبت به خانواده همسر و اختلافات و مشکلات که به تبع آن برای زوجین و خانواده ها ایجاد می شود به عوامل شخصیتی نیز توجه بیشتری مبذول شود .