سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد سلیمان پور –
مژگان اکبرزاده –
پوران سام دلیری –

چکیده:

هدف تحقیق حاضرشناسایی و تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مثبت و فعال بودن منفعل بودن و پرخاشگری و میزان خلاقیت معلمان دوره ابتدایی شهرستان تنکابن بوده است که با روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی درجامعه آماری ۳۶۴ نفری معلمان شهرستان تنکابن بوده که از این تعداد به نسبت معلمان زن ۱۴۴ نفر نمونه به نسبت مرد ۹۷نفر نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند باتوجه به نوع متغیرهای تحقیق ازدو نوع پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگیهای شخصیتی دوبن ۲۰۰۱ و سنجش میزان خلاقیت رندجفلر ۱۹۹۹ استفاده گردید که پس از بررسی روایی صوری و محتوایی و پایایی ابزارهای مذکور با کاربرد روش اماری توصیفی آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل داده های حاصله پرداخته شده است نتایجت حقیق حاکی از آن است که بطور کلی بین ویژگیهای شخصیتی و میزان خلاقیت معلمان دوره ابتدایی رابطه معنی دار وجود داشته است.ضمن این که برحسب خصیصه های شخصیتی و ماهیت جامعه اماری بین ویژگی شخصیتی مثبت و منفعل بودن با میزان خلاقیت معلمان ابتدایی رابطه معنی داری وجودنداشته است.