سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرضیه شریفی –
سیداحمد احمدی –
مریم السادات فاتحی زاده –

چکیده:

هدف: در سالهای اخیر سوگ و پیامدهای آن درجمعیت های مختلف بطورگسترده مورد مطالعه قرار گرفته است . هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی با آثار منفی ومثبت سوگ دردانشجویان داغدیده می باشد . روش بررسی: شرکت کنندگان دراین پژوهش توصیفی شامل ۹۰ دانشجوی داغدیده شاغل به تحصیل در دانشگاه های شهر اصفهان می باشد که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیده اند.جهت جمع آوری داده ها از فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو NEO-FFI-60 و سیاهه آثارسوگ هوگان HGRC استفاده گردید ونتایج بوسیله تحلیل همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرارگرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین شاخص های روان آزرده خویی ، برون گرایی ، توافق پذیری ، وجدان گرایی و گشودگی به تجربه با آثار منفی ( ناامیدی ،خشم وسرزنش ، وحشتزدگی ،کناره گیری وآشفتگی) ونیز آثار مثبت سوگ (عامل رشد شخصی) رابطه های معنی داری وجود دارد نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که عامل روان آزرده خویی و برون گرایی درپیش بینی آثارمنفی و عامل روان آزرده خویی و توافق پذیری درپیش بینی آثار مثبت سوگ بیشترین سهم را دارا می باشند . نتیجه گیری: نتایج این پژوهش ضمن تأیید رابطه بین ویژگی های شخصیتی و آثارسوگ می تواند در شناسایی افراد داغدیده ی درمعرض خطرو تدوین راهبردهای پیشگیرانه و درمانی مناسب درزمینه مشاوره و درمان سوگ مورد استفاده قراربگیرد