سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی پرهیزگار – سازمان مرکزی پیام نورجاده لشکرک تهران
نساء صارمی راد –

چکیده:

ظهورتجارت دردهه های اخیردورنمای اقتصادی را شدیدا دچار تحول نموده است انقلاب دیجیتالی فرصتهای تازه ای برای رشد اقتصادی و توسعه دراختیارکشورهای درحال توسعه قرار داده است تجارت الکترونیک درایران هنوز درگامهای اغازین آن است و درزمینه های مختلف دچار ضعف ناکارامدی می باشد این تحقیق موسسات و شرکت هایی را که سعی می کنند مناسبات تجاری خود را ازطریق فرایند الکترونیکی انجام دهند و تجارت الکترونیکی را بجای استفاده ازروش سنتی درک نمایند را مورد بررسی قرار میدهد وب تقویت این ترجیحات امکان افزایش تمایل استفاده ازروش تجارت الکترونیک بجای روش سنتی را فراهم می کند دراین مقاله شش ویژگی کیفی جهت افزایش تمایل به استفاده ازتجارت الکترونیک پیشنهاد میشود سرعت تراکنشها ،کاربرپسندی دقت امنیت آسانی تجربه کاربرای سنجش همبستگی بین این شش عامل با متغیر وابسته تمایل به استفاده از۴۱۳ نفر مشتریان بانک پارسیان رشت روش نمونه گیری تصادفی ساده بصورت پرسشنامه پرسیده شد. نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که بین متغیرهای پیشنهادی و متغیرتمایل به استفاده همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد و همچنین میزان وجود این شش عامل را برای زمان کنونی درمقایسه با میزان آینده آن را نیز مورد پرسش قرار دادیم.