سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حاتم قلندری – کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی / مدرس مراکز تربیت معلم شهید بهشتی و ال

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سوم دبیرستان بود.بدین منظور، ۳۰۰ نفر از دانش آموزان پسر سوم دبیرستان شهر زنجان که در سال تحصیلی ۹۰ – ۱۳۸۹ مشغول به تحصیل بودند، از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از به صورت تصادفی انتخاب شدند.برای سنجش ویژگیهای شخصیتی از پرسشنامه شخصیتی NEO مک کری و کاستا و برای سنجش عملکرد تحصیلی از معدل نمرات پایان ترم درسی دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۰/۸۹ استفاده گردید. فرضیه ی پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و همچنین سؤال پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیری گام به گام مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که : بین ویژگیهای شخصیت و عملکرد تحصیلی فرمول در متن اصلی مقاله) همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و ویژ گیهای شخصیت (مسئولیت پذیری ، انعطاف پذیری،روان نژندی و برونگرایی) می تواند ۵۰ درصد عملکرد تحصیلی را تبیین کند.