سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام همراهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت آموزشی ،واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران
رضا زارعی – استاد یار گروه مدیریت آموزشی ، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران.نویسنده مسئول

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عزت نفس با عملکرد شغلیاست. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش همبستگی بود جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به تعداد ۰۷۷ نفردر سال ۳۱۴۱ ۴۹ بود که بر اساس جدول مورگان تعداد ۸۹۲ نفر به عنوان نمونه پژوهش برآورد گردید که این تعداد به شیوه تصادفی -طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از سه پرسشنامه هوش هیجانی تراویس و گریوز ۳۴۴۷، عزت نفس کرنس ۳۴۹۰ و عملکرد شغلی پاترسون ۳۴۴۷ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه در سطح آمار استنباطی از آزمونهمبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و ابعاد آن و عزت نفسو ابعاد آن با عملکرد شغلی اساتید رابطه معناداری وجود دارد. همچنین هوش هیجانی و ابعاد آن و عزت نفس و ابعاد آن قادر است عملکرد شغلی اساتید را به صورت مثبت پیش بینی کند