سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم محمودی فر – کارشناس روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (نویسنده مسئول)

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی ۸۹-۹۰ می پردازد . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه می باشد که در رشته های مختلفمانند آموزش ابتدایی ، ادبیات ، ریاضی ، روانشناسی ، تربیت بدنی و… مشغول به تحصیل می باشند .حجم نمونه آماری پژوهش حاضر شامل۱۱۰ نفر از کل دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه می باشد که به روش تصادفی ساده در چند مرحله انتخاب گردیدند و ابزاراستفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی توسط دکترترادیس برادبری و دکتر جین کروز در سال ۱۹۹۳ تهیه شده وترجمه در سال ۱۳۸۴ توسط مهدی گنجی انجام شده است و سلامت روان توسط نجاریان و داوودی فر در سال ۱۳۸۰ تهیه شده میباشند .نتایج نشان داده است که بین نمره کلی هوش هیجانی و نمره سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سطح%۵ = a رابطه معنی داری وجود ندارد .