سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود حجازی – استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاد زنجان
الهام کیا – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی با منبع کنترل در بین زوجین متقاضی طلاق شهر قزوین میباشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین متقاضی طلاق شهر قزوین که به دادگاه خانواده مراجعه کرده ودرخواست طلاق دادهاند تشکیل داده است. در این پژوهش از روش پس رویدادی (همبستگی، علی مقایسه ای)استفاده شده است. نمونه گیری به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام گرفته است. از آنجایی که تعداد جامعه آماریپژوهش مشخص نبوده لذا ۱۰۰ نفر از زوجین متقاضی طلاق و ۱۰۰ نفر از زوجین غیر متقاضی طلاق به عنواننمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های هوش هیجانی بار ان و منبع کنترل راتر بهعنوان ابزار سنجش استفاده شده است. نتایج تحقیق بانگر آن است که بین هوش هیجانی با منبع کنترل و کنترلبیرونی رابطه معنی دار منفی وجود دارد، ولی بین هوش هیجانی با منبع کنترل درونی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.