سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا نجفی – کارشناسی ارشد علوم تربیتی(گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی)
سپیده مژدگان – کارشناسی ارشد علوم تربیتی(گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی)

چکیده:

برخورداری از نگرش مذهبی در امر آموزش به ویژه در دوره ای که شخصیت کودک ان در آن برهه شکل می گیرد ، اهمیت فراوانی دارد. این پژوهش با روش همبستگی، بر روی مربیان مهدهای کودک شهر ری که ۲۷۰ نفر به صورت نمونه انتخاب شده بودند به اجرا درآمد، در این ارتباط از دو پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی (بعد سنجش دین داری اسلامی) و یک پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت ۵ گزینه ای بهره گیری شد و داده ها با نرم افزارspss 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها این فرضیه پژوهش را تایید کردند که بین نگرش مذهبی مربیان و میزان اثر بخشی موزش مفاهیم اخلاقی به کودکان همبستگی معنی داری (p<0/001) دیده می شود. به طور کلی داشتن نگرش مذهبی قوی میان قشر آموزش دهنده ای چون مربیان مهدهای کودک باعث رشد جهت دار اخلاق و سلامت اخلاقی افراد جامعه خواهد بود.