سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن اسیوند – کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
محمدسلطان حسینی – استادیار دانشگاه اصفهان
محمدرضا مرادی – استادیار دانشگاه شهرکرد
محمود احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی

چکیده:

هدف ای پژوهش بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران و توانمند سازی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری بوده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری (۱۴۱ نفر) بود. حجم نمونه بوسیله جدول کرجیس و مورگان (۱۹۷۰) ۱۰۴ نفر (۱۸ زن و ۸۶ مرد) تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری استفاده شد. ابزارهای اندازه گیری دو پرسشنامه نفوذ اجتماعی و توانمندساز شغلی با اقتباس از پرسشنامه یوکل و همکاران (۲۰۰۲) و پرسشنامه اسپرتیزر (۱۹۹۵) تهیه گردید. داده ها از روشهای آماری ضریب رگرسیون، ضریب همبستگی، و تحلیل واریانس چند متغیره با نرم افزار spss16 تحلیل گردید. نتایج نشان داد : r مشاهده شده در سطح p≤۰/۰۵، (P-0/001 و r-0/36) همبستگی مثبت و معناداری بین نفوذ اجتماعی مدیران و توانمند سازی شغلی کارکنان بوده است. همچنین بین مؤلفه های متقاعد سازی، تبادل، جاذبه های الهام بخش، روشهای قانونی، آگاهی دادن، فشار، مورد توجه قرار دادن، مشورت، جاذبه شخصی با مؤلفه های معنی دار بودن، شایستگی، استقلال و خودمختاری، و مؤثر بودن از توانمند سازی شغلی همبستگی مثبت و معناداری بود.