سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

جواد سلیمان پور – استادیار علوم تربیتی
مژگان اکبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی رابطه میل به کارافرینی و هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس شکل گرفته است پس از نمونه گیری ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه میل به کارافرینی را به ضریب الفای کرونباخ ۰/۸۵ و هوش عاطفی ۰/۸۳ به اجرا درآمد داده های حاصله از طریق آزمون آماری کای ـ اسکونر همبستگی فرضیه های پژوهشی و آزمون یومان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتیجه حاصله حاکی از آن بوده است که بین میل به کارافرینی درسطح بالا و پایین و هوش عاطفی درسطح بالا و پایین با میزان پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.