سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرهاد کیانفر – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

این پژوهش، با هدف تعیین رابطه بین میزان استفاده اعضای هیات علمی از فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT)با عملکرد پژوهشی آنان در دانشگاه پیام نور استان خوزستان اجرا شد. . تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان در قالب مراکز و واحدهای دانشگاهی که ( ۱۲۷ نفر) می باشد. حجم نمونه ۱۰۰ نفر بوده و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با سوال های چندگزینه ای است که شامل سه بخش می باشد: ۱) اطلاعات فردی اعضای هیات علمی ۲) پرسشنامه نوع و میزان استفادهICTتوسط اعضای هیات علمی ۳) پرسشنامه وضعیت عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی مبتنی بر استفاده ازICT روایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرانباخ برای پرسشنامه دوم برابر ۰/۸۸ برای پرسشنامه سوم (عملکرد پژوهشی) برابر ۰/۸۲درصد مورد تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای خی دو و همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که اعضای هیات علمی به میزان متوسط ازICT برای امور پژوهشی استفاده میکنند، همچنین بین میزان استفاده اعضای هیات علمی ازICT با عملکرد پژوهشی آنها رابطه مستقیم ومثبتی به دست آمد