سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرحناز قاسمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، آموزش و پرورش استان مازندران
فرزاد غفوری – استادیار و عضو هیئت علنی دانشگاه علامه طباطبا یی
کاوه بذرافکن – استادیار و عضو هیئت عمی دانشکده معناری واحد تهران مرکز

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی همبستگی موقعیت قرارگیری فضای ورزشی مدارس با تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی می باشد که بر روی ۱۵۵ تن ) ۱۶۵ دخترو ۱۱۱ پسر ( از دانش آموزان در ۱۵ مدرسه مقطع متوسطهشهرساری، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام شد. ابزارتحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت که در آن به شناسایی عناصر معماری فضای ورزشی مدرارس برتمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی دانش آموزان باکمک پرسشنامه Peter Rudd& Eta1 و همکاران ) ۱۵۵۶ (، طراحی و تدوین شد و نیز روایی محتوایی توسط ۱۰ تن اساتید دانشگاهی )تربیت بدنی و معماری( مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه با روشآلفای کرونباخ با احتمال ۶۵ درصد به دست آمد و جهت تحلیل داده ها از روش های تحلیل رگرسیون ، آزمونهمبستگی و t دو گروه مستقل استفاده شدند. بر پایه یافته های پژوهش هر چه دانش آموز دیدگاه مثبت تری در مورد موقعیت قرارگیری فضای ورزشی مدرسه داشته باشد به همان نسبت تمایل وی به فعالیت بدنی افزایش می یابدو بین دیدگاه دختر و پسر در این مورد تفاوت معنی داری وجود داشت، پس می توان از موقعیت قرارگیری فضای ورزشی مدارس، به عنوان عنصرمعماری، بستری برای فعالیت های ورزشی و ترغیب دانش آموزان به این امر استفاده نمود.