سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید جنانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
زین العابدین فلاح – دانشگاه آزاد گرگان
محمدرحیم نجف زاده –

چکیده:

بررسی رابطه بین منتخبی از ویژگی های فردیبا نگرش به تغییر در مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاداسلامی کشور هدف اصلی تحقیق را تشکیل می دهد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. که داده ها به -صورت میدانی جمع آوری شد؛ جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور بودند ) ۱۱۵ N= (. نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۳۵ مدیر ادارات تربیت بدنی دانشگاه بود )حجمنمونه بر اساس جدول مورگان( که به روش تصادفی خوشه ای از میان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. از میان پرسشنامه های ارسالی ۱۷۸ پرسشنامه عودت داده شد. برای سنجش نگرش به تغییر از پرسشنامه دونهام ۱۹۸۹استفاده شد. برای تعیین روایی، پرسشنامه مذکور در اختیار تعدادی از اساتید بخش تربیت بدنی و مدیریت وتعدادی از افراد صاحبنظر که در این زمینه تخصص داشتند قرار گرفت و نظرات آنان پیرامون تک تک سؤالات اعمال گردید. پایایی درونی پرسشنامه ها در یک گروه نمونه ، از طریق روش آماری آلفای کرونباخ ۰/۷۹ وپایایی زمانی از طریق آزمون مجدد۰/۸۱ بدست امد.برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده شد به طوری که برای توصیف صفات کیفی از درصد و فراوانی و صفات کمی از شاخص های تمایل به مرکز و پراکندگی استفاده شد. همچنین از آمار استنباطی با توجه به اهداف تحقیق و نوع داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد