سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیده گل افروز رمضانی – مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

منبع کنترل یک ویژگی شخصیتی و مجموعه ای از انتظارات است که به وسیله عوامل موقعیتی بر افراد تأثیر می گذارد وافراد نتایج عملکرد خود را تحت تأثیر تلاش های خود (کنترل درونی) یا تحت تأثیر نیروهای بیرونی فراتر از کنترل خود۲۰۰۸ ). ساختار کنترل درونی شامل دو موضوع شناختی و رفتاری و ساختار کنترل ، (کنترل بیرونی) می دانند (استوارت ۱ بیرونی نیز شامل سه آیتم؛ شرایط حال و گذشته، اقتدار دیگران و عدم انتخاب می باشد (ویلکن ۲ و همکاران، ۲۰۰۲ ). منبعکنترل به طور کلی روابط محکمی با معیارهای مربوط به شغل و معیارهای عمومی دارد (وانگ ۳ و همکاران، ۲۰۱۰ ). همچنینیک عامل قوی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است (راسل و فلپس، ۲۰۰۹ ). اگر چه تحقیقات تجربی کمی دربارهی منبع کنترل و کنترل کلاس وجود دارد؛ اما تحقیقات نشان می دهد که ارتباط بین این دو متغیر احتمالی است و۱۹۹۳ ). پژوهشگران به طور کلی کنترل کلاس ، نحوه کنترل کلاس جهت منبع کنترل را تغییر می دهد (مارتین و بالدوین ۴درس را به عنوان طیف گسترده ای از تلاش های معلم برای نظارت بر تعامل اجتماعی و رفتار دانش آموزان توصیف می کنند (ریتر و هانکوک ۲۰۰۷،۵ ). مدیریت رفتار دانش آموزان از پایدارترین و گسترده ترین چالش های پیش روی دانش آموزان و آغازکار معلمان و از نگرانی های شایع هم در میان معلمان با تجربه و هم معلمان پیش از خدمت است که در میان معلمان پیش از ۲۰۰۶ )؛ چرا که آن ها بدرفتاری دانش آموزان را به عنوان جنبه های منفی کارآموزی ، خدمت بیشتر مشخص می شود (گال ۶۱۹۸۰ )، چارچوبی بسیار جامع بر اساس نظریه ) ۲۰۰۳ ). در این زمینه گلیکمن و تامشیرو ۸ ، خود می دانند (سوکال و موات ۷های انضباطی و روانشناسی یادگیری ارائه داده اند که در یک پیوستار کنترل به ترتیب: رویکرد مداخله گرایانه ۹، تعامل گرایانه ۱۰ و غیر مداخله گرایانه ۱۱ می باشد که هر چه از مداخله گرایی به سمت غیر مداخله گرایی پیش رویم، کنترل کم ومیزان مشارکت و مسئولیت دانش آموزان افزایش می یابد. بنابراین با نگاهی به مباحث مطرح شده پژوهش حاضر بر مبنای دوسؤال زیر طراحی شده است: آیا بین نوع منبع کنترل دانش آموزان و گرایش آن ها به نوع سبک انضباطی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟ کدام یک از مؤلفه های سبک انضباطی بیشتر می تواند نوع منبع کنترل دانش آموزان راپیش بینی کند؟