سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عصمت دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد گرایش عمو
پوریا پارسا – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
سمیه باقری فارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
مازیار حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت کارآفرینی و توانمندسازی معلمان تربیت بدنی خراسان رضوی بود. روش تحقیق همبستگی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را ۲۲۷ نفراز معلمان تربیت بدنی خراسان رضوی ۹۰ تشکیل می داد که از این تعداد، ۱۲۰ نفر (طبق جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب – درسال تحصیلی ۸۹ گردیدند)، شامل ۶۰ معلم زن و ۶۰ معلم مرد به صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد نظرسنجی قرار گرفتند. درتحلیل ها از دو پرسشنامه استاندارد شده صادقی در زمینه کارآفرینی و توانمندسازی استفاده شد. پرسشنامه کارآفرینی در ۶ مؤلفه (ریسک پذیری،خلاقیت، استقلال طلبی، توانایی کنترل ابهام مرکز کنترل درونی توفیق طلبی) تنظیم و شامل ۳۰ سوال بود که اعتبار محتوایی آن براساس ضریب همسانی درونی بین ۰/۱۹ تا۰۸۱و پایایی آن بر اساس روش آزمون-آزمون مجدد ۰/۷۰۵بود. پرسشنامه توانمند سازی نیز شامل ۳۱ سؤال بود که اعتبار محتوایی آن طبق ضریب همسانی درونی بین ۰/۲۵ تا۰۶۸و پایایی آن بر اساس روشآزمون- آزمون مجدد ۰/۷۱۷بود. پس از تکمیل و عودت پرسشنامه ها توسط معلمان تربیت بدنی داده ها از طریق نرم افزارSPSS و با میزان خطای ۰/۰۵مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین توانمند سازی با کارآفرینی رابطه مثبت ومهناداری وجود دارد