سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد موسوی – کارشناسی ارشدتربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران
سارا کشگر – استادیاردانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضربررسی رابطه بین مدیریت دانش وعملکردسازمانی مدیراناداره کل تربیت بدنی استان زنجان بود. ابزاراندازه گیری این تحقیق پرسشنامه های استاندارد )شرون لاوسون برای مدیریت دانش( و )وایزبوردبرای سنجش عملکرد سازمانی( بود. نتایج ضریب پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ عملکرد سازمانی )α =۰/۸۲ و مدیریت دانش )α =۰/۷۱ بدست آمدو پس از تایید روایی صوری وپایایی، ابزارتحقیق در بین نمونه ۱۵ نفری پژوهش متشکل از تمامی مدیران رسمی اداره کل تربیت بدنی استان زنجان توزیع شد ومورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، تنها بین بعد دانش آفرینی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ارتباط۵/ مثبت و معناداری ) ۵۱ p< 5/161 ، r= ( وجود دارد. همچنین بین دانش آفرینی با جذب دانش و کاربرد دانش رابطه معناداری وجود داشت. بر اساس نتایج بدست آمده ، بین مولفه جذب دانش و کاربرد دانش ارتباط مثبت و ۵/ معناداری ) ۵۱ p< 5/161 ، r= ( مشاهده شد. آزمون دوربین واتسون نشان داد بر اساس ابعاد مدیریت دانش نمی توان به پیش بینی دقیق از عملکرد سازمانی پرداخت