سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیما نباتی – کارشناسان ارشد مهندسی معماری
ستاره سیگارچی صومعه سرایی –

چکیده:

هدف اصلی پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال است که میزان پاسخگو بودن محیطهای کالبدی مجتمع های مسکونی شهر همدان به نیازهای ساکنین آن چقدراست؟ و همچنین این سوال که چه عواملی درایجاد حس رضایتمندی ساکنین از محیط های کالبدی مجتمع های مسکونی نقش موثرتری دارند جهت پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحقیق همبستگی استفاده شد دو مجتمع مسکونی کوی امام خمینی ره و کوی امام رضا ع از طریق نمونه گیری غیراحتمالی یا هدفمند جهت مطالعه انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش ساکنین دو مجتمع مسکونی فوق بودند از این تعداد مطابق معیارهای برآورد حجم نمونه تعداد ۲۲۸ نفر به روش کاملا تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفتند آزمودنی ها پرسشنامه ۳۷ سوال تدوین شده توسط پژوهشگران را تکمیل کردند نتایج حاصل از پژوهش نشانداد که درمجموع ساکنین مجتمع مسکونی کوی امام رضا ع احساس رضایت بیشتری نسبت به ساکنین کوی امام خمینی دارند.