سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد غفاری – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
جعفر اکبرزاده –
مجتبی دهقانی –

چکیده:

هدف این مقاله مطالعه رابطه بین قابلیت های یادگیری سازمانی و موفقیت دراجرای نوآوری های تکنولوژیکی با تاکید برنقش تعدیل کنندگی پیچیدگی دانش می باشد بین اجرای نوآوری های تکنولوژیکی با یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد همچنین مطالعات اندک به بررسی نقش پیچیدگی دانش دراین رابطه پرداخته اند همچنین دراین مقاله برمرحله اجرای فرایند نوآوری تاکید می شود همانطور که میدانیم شناسایی موفقیت و شکست نوآوری می تواند از طریق مرحله اجرا انجام شود درنهایت نیز به بررسی پیچیدگی دانش به عنوان عامل تعدیل کننده بین قابلیت های یادگیری سازمانی و اجرای نوآوری تکنولوژیکی پرداخته می شود.