سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه مقصودی – فارس اقلید خیابان وزیری
نظام الدین فقیه – دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین انواع فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین درجهاد کشاورزی استان فارس می باشد برای گرداوری داده ها از دو پرسشنامه ابزار سنجش فرهنگ سازمانی و وجوه چندعاملی رهبری استفاده و بین دو گروه رهبران و پیروان توزیع شده است نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده رابطه بین انواع فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین می باشد تنها فرهنگ بازاری از دید رهبران و پیروان رابطه ای با رهبری تحول افرین ندارد و نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان میدهد که درفرم رهبران فرهنگ طایفه ای تاثیر گذارترین نوع فرهنگ بررهبری تحول افرین است اما درفرم پیروان سه نوع فرهنگ سازمانی بازاری طایفه ای و ویژه سالاری بررهبر یتحول آفرین تاثیر دارند اما فرهنگ سلسله مراتبی توان تاثیر گذاری بررهبری تحول افرین را ندارد.