سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن فتاحی وانانی – کارشناسی تربیت بدنی،دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
سیده هاجر تقوی – آموزگار تربیت بدنی، استان چهارمحال و بختیاری
مسعود رستمی – دانشجوی دکتری مشاوره و راهنمایی، دانشگاه خوارزمی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان استان چهار محال و بختیاری می باشد.روش تحقیق این پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق دبیران آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری، شامل ۱۵۰ نفر(۶۵ نفر زن و ۸۵ نفر مرد) می باشد. برای جمع آوری اعلاعات، از پرسشنامه های استاندارد سلامت عمومی (GHQ28) و فرسودگی شغلی مسلش (MBI22) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اعلاعات، علاوه برشاخص های آمار توصیفی از آزمون های آمار استنباطی نظیر: همبستگی پیرستون، رگرسیون چند متغیره برای گروه هایمستقل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان رابطه معکوس و معناداری وجوددارد. به نحوی که افرادی که دارای فرسودگی شغلی بالایی بودند از سلامت عمومی کم تری برخوردا ر هستند. همچنیننتایج این پژوهش، نشان می دهد که سلامت عمومی معلمان، توسط فقدان موفقیت فردی و فرسودگی عاطفی، پیش بینی می شود.