سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم امامی – کارشناسی ارشد
اسماعیل دردی پور – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

درشرایط کمبود آهن سنتز کلروفیل بطورچشمگیری کاهش می یابد که عمدتا مربوط به از بین رفتن پروتئین است هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین آهن کل اهن فعال و شاخص کلروفیل متری دربرگ هلو بوده است بدین منظور۲۴باغ هلو از سرتاسر استان گلستان انتخاب شد آزمایشی بصورت طرح اسپلیت پلات درقالب بلوکهای کامل تصادفی شامل دو فاکتور و درچهارتکرار انجام شد فاکتوراصلی خاک ۲۴باغ و فاکتورفرعی تیمارهای آهن شامل Fe0Zn0,Fe0Zn1,Fe1Zn1 از منبع سکوسترین آهن ۱۳۸ ۶% درمقادیر ۰و۱۰ کیلوگرم درهکتار بوده است بقیه عناصرغذایی بطور یکسان به همه تیمارها اضافه شد نتایج بدست آمده حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین غلظت آهن کل با آهن فعال و شاخص کلروفیل متری بود همچنین بین آهن فعال و شاخص کلروفیل متری رابطه مثبت و غیرمعنی داری مشاهده شد.