سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سارا رجبی همدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
زینب شعبانی – دکتری
شاهین رفیعی – دانشیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق مصرف انرژی و رابطه بین انرژی های ورودی و عملکرد برای تولید سیب زمینی در استان همدان درمنطقه کبودرآهنگ بررسی شد. داده های مورد استفاده در این تحقیق بوسیله پرسشنامه حضوری جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که کود ازت ( ۳۹ %)، سوخت( ۲۱ %)، بذر ۱۴/۹% آب۷/۸%و کود حیوانی ۶/۴%عمده انرژی را مصرف می کنند. در مزارع مورد بررسی عملکرد متوسط و انرژی مصرفی در حدود۲۸۶۱۳/۷ کیلوگرم در هکتار و۹۲۲۹۶/۳ مگاژول بر هکتار محاسبه شد. نتایج همچنین نشان داد که نسبت انرژی، انرژی ویژه و بهره وری انرژی به ترتیب ۱/۱ و۳/۲مگاژول بر کیلوگرم و ۰/۳کیلوگرم بر مگاژول بود. با استفاده از روش های پارامتری یک مدل اقتصادی برای تخمین اثر انرژی های ورودی بر عملکرد بدست آمد. برای این هدف عملکرد سیب زمینی یک متغیر وابسته فرض شد که تابعی از انرژی های ورودی: کود شیمیایی، کود حیوانی، سموم، ماشین، انسان، آب آبیاری، سوخت و بذر است. نتایج تجربی نشان داد که متغیرهای کود شیمیایی، سموم، بذر و انسانی از نظر آماری معنا دار هستند و برعملکرد تأثیر می گذارند. در بین متغیرهای مستقل معنادار بذر، آب آبیاری، سموم، انسانی و کود بر حسب حساسیتشان رتبه بندی شدند