سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینا سهرابی تیمورلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
سکینه حبی قراتپه – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
معصومه فرامرزی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
میرمحمد عباس زاده – دکتری مدیریت آموزشی

چکیده:

این پژوهش با هدف شناخت سلامت سازمانی و رابطه ان با فرهنگ سازمانی درمدارس و به روش توصیفی دلبستگی است جامعه آماری دانش آموزان دخترانه مدارس دولتی که نمونه آماری ۲۷۸ دانش آموز می باشد ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه ی استاندارد با ضریب پایایی ۷۸% و ۶۶% می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شدهاست یافته ها نشان داد که فرهنگ سازمانی با سلامت سازمانی درمدارس همبستگی مثبت وجود دارد و بین سلامت سازمانی با تمامی مولفه های فرهنگ سازمانی همبستگی مثبت وجود داشت.