سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

موسی الرضا زنگانه – مربی، حسابداری، دانشگاه پیام نور، ج، اایران
عباس زند عباس آباد – دستیار، حسابداری، دانشگاه پیام نور، ج، اایران

چکیده:

پژوهش انجام شده به بررسی رابطه بین سرمایه گذاری آتی و محافظه کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکویژگی کیفی اطلاعات حسابداری پرداخته است. بدین منظور یک دوره زمانی ۱۰ ساله بین سالهای ۸۴ الی ۹۳ که شامل ۱۰۰ شرکتمیباشد انتخاب شده است.داده های این پژوهش، مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های مالی شرکت ها است که از طریقمراجعه به پایگاه اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم افزارهای صحرا و تدبیر پرداز گردآوری شده است.در این پژوهش،به منظور بررسی رابطه ی بین محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه ی متفاوت بررسی می شوند . دراین پژوهش، سرمایه گذاری بیش(کمتر) از حد ارزشی بین ۰ تا ۱ دارد . جایی که این مقدار برابر ۰ باشد (یا به ۰ نزدیک باشد)، نشان دهندهی سرمایه گذاری کم تر از حد و جایی که ۱ باشد (یا به ۱ نزدیک باشد )، نشان دهنده ی سرمایه گذاری بیشاز حد است. نتایج حاصل ازپژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری آتی، در سطح شرکت ها و در سطح ۷ گروه از صنایع، ارتباط معنیدار وجود دارد . همچنین بین اندازه ی شرکتو سرمایه گذاری آتی در سطح کل شرکتها و درصنایع شیمیایی، غذایی و دارویی، ارتباطمعنی دار منفی، بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه گذاری آتی در سطح کل شرکت ها و در صنایع چوب و نساجی، شیمیایی،فلزی و کاشی و سرامیک، ارتباط معنی دار مثبتو بین اهرم مالی و سرمایه گذاری آتی در سطح کل شرکتها و در صنایع غذایی ودارویی، ارتباط معنی دار منفی وجود دارد.