سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی عباس حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد، فیروزکوه، ایران
آتنا حیدری کاسگری –
مجتبی متان –

چکیده:

دانش یک مزیت رقابتی است که در استراتژی تجاری سازمانها مورد توجه قرار می گیرد،به گونه ای که ایجاد دانش موجب نوآوری مستمر و نوآوری مستمر منجر به ایجاد مزیت رقابتی خواهد شد امروزه سازمانها به منظور بهبود عملکرد و اطمینان از موفقیت و پایداری تجاری بهناچار باید مدیریت دانش را مورد توجه قرار دهند. هدف این مقاله بررسی ارتباط سرمایه فکری با کسب مزیت رقابتی شرکت های فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد، نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق پیمایشی تحلیلی است. برای انجام این پژوهش و برای سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه بنتیس استفاده شد ضریبالفای کرونباخ به دست آمده، برای سنجش پایایی پرسشنامه های این تحقیق با کمک نرم افزار SPSS عبارتند از: ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری ۰٫۸۰۵۷ و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مزیت رقابتی ۰٫۹۲۲۲ است. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، از تکنیک های آماری تحلیل همبستگی و آزمون پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفادهشد، به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی رابطه ایی وجود ندارد