سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمسعود منیری –
سیدجواد منیری –
سیدعلی منیری –

چکیده:

هدف ازتدوین این مقاله تبیین رابطه بین سرمایه های فکری و روحیه کارافرینی می باشد جامعه آماری این پژوهش شامل دانشگاهیان اصحاب اقتصاد محققان رشته های علمی کارافرینان مدیران مالی متخصصان حسابداری و سایرافراد مرتبط با موضوع بوده و اطلاعات و دادههای تحقیق با استفاده ازپرسشنامه جمع آوری شدها ست یافته های پژوهش اماری نشان میدهد که بین سرمایه فکری و بعدانسانی آن روحیه کارافرینی رابطه معناداری وجود دارد اما بین بعدساختاری و بعدرابطه ای سرمایه فکری و روحیه کارافرینی رابطه ای مشاهده نشده است همچنین نتایج رگرسیون چندگانه بیان میکند که سرمایه فکری و بعدانسانی و بعدرابطه ای آن بررویح کارافرینی تاثیر گذار بوده اما ابعاد ساختاری تاثیری برروحیه کارافرینی ندارد.