سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسین انصاری – دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و مدرس موسسه آموزش عالی شفق
الهه مخمری – دانشجوی کارشناسی موسسه آموزش عالی شفق
الناز رحیمی مجد – دانشجوی کارشناسی موسسه آموزش عالی شفق

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن(ساختاری، شناختی و رابطه ای) با خلاقیت درکمیته ملی المپیک می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل ۳۰ کارشناس کمیته ملی المپیک است که تمامأ بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های اطلاعات فردی، پرسشنامه خلاقیت رندسیپ و پرسشنامه سرمایه اجتماعی محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید متخصصان رسید و پایایی آنها نیز ضریب آلفای کرونباخ ۸۱/۰برای سرمایه اجتماعی و ۰/۷۸برای خلاقیت را نشان داد. برای آنالیز داده ها از آزمونهای توصیفی،کلموگروف– اسمیرنوف و رگرسیون گام به گام استفاده شد.نتایج حکایت از آن داشت کهسرمایه اجتماعی در کمیته ملی المپیک در حد متوسط است و خلاقیت در سطحی پایین و ارتباط مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و خلاقیت وجود دارد و از بین ابعاد سه گانه، هر سه بعد ارتباط معناداری را با خلاقیت نشان می دهد