سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رویا خیرزاهد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز
علی نقی مصلح شیرازی – دانشیار بخش مدیریت دانشگاه شیراز

چکیده:

سرمایهی اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش مهم و قابل توجهی نسبت به سرمایهی فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند.مهم ترین عنصر در سرمایهی اجتماعی اعتماد میان افراد می باشد که می تواند منجر به کاهش هزینهی مبادله، بهبود کارایی، سرعت تبادل اطلاعات، تقویت ابتکارات وکاهش فساد گردد. از این رو مطالعهی حاضر به منظور بررسی رابطهی میان ابعاد ساختاری و شناختی و رابطه ای سرمایه ی اجتماعی با میزان روحیهی کارآفرینی مدیران صنایع کوچک و متوسط شهرستان شیراز انجام شده است. دادههای تحقیق از نمونه ای متشکل از ۱۳۷ نفر از مدیران صنایع کوچک و متوسط شهرستان شیراز و از طریق پرسشنامه با ۱۱۵ سؤال جمع آوری گردید. یافتههای پژوهش نشان داد میان سرمایهی اجتماعی و همین طور ابعاد ساختاری، شناختی و رابطه ای آن با سطح روحیهی کارآفرینی مدیران صنایع کوچک ومتوسط شهرستان شیراز رابطهی مثبت و معنی دار وجود دارد. سپس برای مشخص شدن سهم هر یک از ابعاد سرمایهی اجتماعی در سطح روحیه ی کارآفرینی از رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده گردید. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد دو متغیر مستقل بعد ساختاری وبعد رابطه ای سرمایهی اجتماعی در مجموع ۱۷/۴ درصد از تغییرات متغیر وابستهی سطح روحیهی کارآفرینی را تبیین می کنند.