سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهران مختاری – استادیار دانشگاه آزاد ، گروه مدیریت دولتی.
ولی گلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
محمد علیخانی – مدرس ، گروه مدیریت دولتی.

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک رهبری تحول گرای مدیران با ابعاد تعهد سازمانی کارکنان اداره های ورزش و جوانان استان خراسان شمالی بود. از آنجایی که بررسی سبک رهبری از دیدگاه کارکنان صورت گرفته است، جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره های مذکور به تعداد ۸۴ نفر تشکیل می دهند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد که در مجموع تجارب ۷۷ نفر ( ۹۲ درصد) بررسی شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های ویژگی های شخصی با طرح ۶ سؤال، پرسشنامه استانداردMLQ)باس و آولیو و پرسشنامه تعهد سازمانی میر و آلن استفاده شد. در تجزیه و تحلیل یافته ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین سبک رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین سبک رهبری تحول گرا با تعهد عاطفی و تکلیفی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. اما بین سبک رهبری تحول گرا و تعهد مستمر ارتباط معنی داری مشاهده نشد