سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسرین داداشی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیرت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رش
سیدحسین نورحسینی نیاکی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی برخی از ساز ، کارهای نظام راهبری شرکتی بر هموار سازی سود است.در واقع رابطه بین سرمایه گذار نهادی ، اعضای غیر موظف هیأت مدیره ، حسابرس داخلی با هموارسازی سود را بررسی م یکند. برای هر کدام از این گزینه ها فرضیه ای تدوین و تأثیر آن بر هموارسازی سود آزمون گردید. از مدل رگرسیون برای آزمون فرضیات استفاده شد.جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش نمونه گیریشرطی از سال ۷۸ تا ۸۶ است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۳۸ شرکت است. با استفاده از مدل اقتصاد سنجی و حداقل مربعات معمولیOLS) رابط هها آزمون گردید. روش رگرسیون گام به گام و ضریب همبستگی اسپیرمن نیز برای اولویت بندی استفاده گردید. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه معنا دار و مثبتی بین درصد مدیران غیر موظف در هیأتمدیره و ارتباط معنا دار و معکوس بین حسابرس داخلی و درصد مالکیت سهامداران عادی را با هموار سازی سود تایید م یکند و با آزمون همبستگی اسپیرمن مشخص شد که درصد اعضای غیر موظف بیشترین تاثیر در هموار سازی سود دارد