سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسین نورحسینی نیاکی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
نسرین داداشی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیرت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رش

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی برخی از ساز ، کارهای نظام راهبری شرکتی بر هموار سازی سود است. در واقع رابطه بین سرمایه گذار نهادی ، اعضای غیر موظف هیات مدیره ، حسابرس داخلی با هموار سازی سود را بررسی میکند. برای هر کدام از این گزینه ها فرضیه ای تدوین و تاثیر آن بر هموارسازی سود آزمون گردید. از مدل رگرسیون برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش نمونه گیری شرطی از سال۷۸ تا ۸۶ است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۳۸ شرکت است. با استفاده از مدل اقتصاد سنجی و حداقل مربعات معمولی OLS رابطه ها آزمون گردید. روش رگرسیون گام به گام و ضریب همبستگی اسپیرمن نیز برای اولویت بندی استفاده گردید. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه معنا دار و مثبتی بین درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره و ارتباط معنادار و معکوس بین حسابرس داخلی و درصد مالکیت سهامداران عادی را با هموار سازی سود تایید می کند و با آزمون همبستگی اسپیرمن مشخص شد که درصد اعضای غیر موظف بیشترین تاثیر در هموار سازی سود دارد