سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

شهریار فتحی – دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی و بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ا
محمود حسنی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان در مدارس شهرستان تبریز می باشد که بدین منظور پنج فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی طراحی شد و اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه طراحی شده که در نمونه آماری به میزان ۱۹۸ نفر پخش و پس از جمع آوری و تحلیل کلیه فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند که برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.