سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه تابنده – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
حسین مطهری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور مقایسه راهبردهای مقابله ای و تاب آوری در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه علوم وتحقیقات سیرجان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش همبستگی می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاهعلوم تحقیقات سیرجان بود. نمونه ی این پژوهش شامل ۱۱۶ نفر (۵۸ دانشجوی خوابگاهی و ۵۸ نفر غیرخوابگاهی) بود که با روشنمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. در این پژوهش از پرسشنامه سبک های مقابله لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴)، تاب آوری کانر ودیویسون استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که بین مقابله مسئله مدار و تاب آوری در دانشجویان خوابگاهی (r=0/44) درسطح (p=0/01) و در دانشجویان غیرخوابگاهی همبستگی (r=0/41) وجود دارد که در سطح (p=0/03) معنی داری می باشند.همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد بین راهبردهای مقابله و تاب آوری دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی تفاوت معنی داریوجود ندارد. نتیجه گیری: تاب آوری و سبک مقابله افراد نسبت به خود و محیط پیرامون در ایجاد و ادراک تنش مؤثر است.بنابراین با در نظر داشتن این ویژگی های روانشناختی می توان به نتایج مطلوب تری در مورد افراد استفاده کرد.