سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جمال الدین میرابی – کارشناس ارشد تربیت بدنی
پریوش نوربخش – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین سپاسی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضر بررسی رابطه بین درک سازمانی با مشارک شغلی وانگیزش شغلی کارکنان اداره کل تربی بدنی استان گلستان بود. روش این تحقیق توصیای واز نوع همبستگی اس . این تحقیق روی کلیه کارکنان اداره کل تربی بدنی استان گلستانانجا گردید ) N=66 (. از پرسشنامه های درک سازمانی )ایزن برگتر ، ۱۷۶۷ (، مشتارک شتغلی )لاداهتل وکجنتر ، ۱۷۷۹ ( وانگیتزش شغلی )جان واگنر، ۱۷۷۹ ( جه اندازه گیری متغیرهای تحقیق استااده شد. اعتبار وپایایی این پرسشنامه هتا موفقیت آمیتز گتزارش شد. یافته های تحقیق که در سطح معنی داری P<%5 نشان داد کتته بین درک سازمانی با مشتارک شتغلی کارکنتان رابطته مثبت ومعنی داری وجود دارد یعنی با افزایش درک سازمانی کارکنان، مشارک شغلی آنتان نیتز افتزایش متی یابتد . بتین درک ستازمانی و انگیزش شغلی کارکنان رابطه مثب و معنی داری وجود داش یعنی افزایش درک سازمانی کارکنان با افزایش انگیزش شغلی آنتانهمراه بود. بین مشارک شغلی و انگیزش شغلی کارکنان رابطته مثبت ومعنتی داری وجتود داشت یعنتی هتر چته مشتارک شتغلیکارکنان افزایش می یابد به همان اندازه انگیزش شغلی آنان افزایش پیدا می کند. همچنین بین درک سازمانی بتا مشتارک شتغلی و انگیزش شغلی کارکنان رابطه چندگانه وجود داش و متغیر های مشارک شغلی و انگیزش شغلی به ترتیب پیش بینی کننتده درکسازمانی کارکنان می باشند. بنابراین پیشنهاد می شود که سازمانها درک سازمانی، مشارک شتغلی و انگیتزش شتغلی را بتا روشتهایاصولی ومدرن مدیریتی افزایش دهند