سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده خدیجه احمدی – کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه پیام نور ساری
معصومه رضایی – کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
روح اله محمدی اترگله – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سازی
مجتبی رضایی راد – دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه صدرالدین عینی تاجیکستان
فرشته فرشیدی – کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سازی

چکیده:

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثر بخشی کارکنان دانشگاه پیام نور سازی بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری عبارت است از کلیه کاکنان دانشگاه پیام نور سازی در سال ۱۳۹۱ که تعداد آنها ۴۵۰ نفر می باشد. جهت انتخاب حجم نمونه به جدول مورگان مراجعه و تعداد نمونه برابر ۲۱۰ نفر بدست آمد. روش نمونه گیری مورد استفاده نیز روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه مخقق ساخته می باشد. در این پژووهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری spss استفاده گردید. یافته ها نشان داد همبستگی معنی دار مثبت بین دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثر بخشی کارکنان وجود دارد که مقدار از این همبستگی ۰/۹۹ می باشد. همچنین مشخص شد که همبستگی معنی دار مثبت بین دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات با خود رهبری، یاری رساندن به دانشجویان، برخورد شایسته با اساتید، مهارت در ارزشیابی کارکنان، و اداره امور دانشگاه نیز وجود دارد.