سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی پلنگی مزرعه – گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ، علی آباد کتول، ایران
جمادوردی گرگانلی دوجی – گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده:

شرکتها به منظور استفاده از فرصت سرمایه گذاری نیاز به سرمایه های کلان دارند که این سرمایه را می توانند از بانک ها و موسساتاعتباری تامین نمایند، شرکتها جهت تامین مالی پروژه های جدید از دارایی ها برای به تعهد گذاشتن به عنوان وثیقه استفاده می نمایند،این کانال وثیقه می تواند تاثیر زیادی در سرمایه گذاری داشته باشد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین دارایی هایوثیقه ای و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی و برمبنای ماهیت و روش از نوع توصیف همبستگی است. دوره زمانی تحقیق، از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ را در برمی گیرد،و شامل ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد، و تجزیه تحلیل نهایی داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews7 صورت پذیرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که، بین دارایی های وثیقه ای و سرمایه گذاری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.