سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی پلنگی مزرعه – گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ، علی آباد کتول، ایران
جمادوردی گرگانلی دوجی – گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده:

تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه هائی سودآور در صحنه رشد شرکت ، نقش بسیار مهمی ایفا می کند. با توجه به اینکهاعتبارات بانکی معمول ترین منبع تامین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشد، بانکها عموما برای تضمین وام مدتدار درخواستوثیقه می کنند و تغییرات در ارزش وثیقه شرکتها نیز می تواند تامین مالی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. هدف اصلی پژوهش حاضرتعیین ارتباط بین داریی های وثیقه ای با تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق حاضراز نظر هدف، کاربردی و برمبنای ماهیت از نوع توصیف -همبستگی است. دوره زمانی تحقیق، از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ را دربرمی گیرد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد، و تجزیه تحلیل نهایی داده ها با استفاده از نرمافزار Eviews7 صورت پذیرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بین دارایی وثیقه ای و تامین مالی رابطه ی معنی داری وجود ندارد.