سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد قنبری طلب –
علی قنبری –

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین احساس خودکارآمدی وسبک های اسنادی است. در این پژوهش روش تحقیق روش همبستگی بوده که از طریق دو پرسشنامه خودکار آمدی شرر و سبک های اسنادی داده های آن گردآوری شد.جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور لردگان بود که در سال ۹۴-۱۳۹۳ مشغول به تحصیل بودند نمونه اماری شامل ۱۲۳ نفر بودند، که به صورت تصادفی انتخاب شدند،در مرحله تحلیل آماری، از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.نتایج بیانگر آن است که بین متغیر سبک های اسنادی و احساس خودکارآمدی همبستگی معنادار وجود دارد