سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد عباسی – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حجتی – کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبیقی ، کارمند آموزش و پرورش هرسین و مدرس دا
ناصر ویسی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور هرسین

چکیده:

دانش آموزان به دلایل مختلفی ممکن است دست به عملی بزنند. دانش آموزانی که به طور درونی برانگیخته می شوند به دنبال چالشاند و تحقق توانایی هایشان و در مقابل کسانی که انگیزش بیرونی دارند در جستجوی پاداش هایی چون مدرک تحصیلی و تایید اجتماعی هستند؛ جو کلاس درس که به محیط کلاسی بی نظیری اشاره دارد به وسیله همه افراد یا دانش آموزان در کلاس خاصی تجربه می شود و تاثیربسیار زیادی بر انگیزش دانش آموزان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک و انتظار دانش آموزان از جو روانی اجتماعی کلاس درس با انگیزش (درونی بیرونی) و پیشرفت تحصیلی آنان است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان هرسین می باشد که در سال تحصیلی۹۰-۸۹ مشغول به تحصیل بودند و نمونه ای به تعداد ۲۸۱ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند