سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
ساناز توحیدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
محمدحسین محمدی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

پلیمرها می توانند با بهبود خصوصیات فیزیکی خاک، مقاومت سطح خاک را کاهش دهند. این پژ‍وهش به منظور بررسی رابطه بین جوانه زنی و مقاومت خاک تحت تاثیر پلی وینیل استات در خاک مارنی در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. برای این منظور پس از کاشت بذرهای گندم محلول پلیمری پلی وینیل استات به مقدار صفر، ۳۳/۳۳، ۶۶/۶۶ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار به نمونه های خاک مارنی پاشیده شد. جعبه های خاک تحت باران شبیه سازی شده با شدت ۴۰ میلیمتر در ساعت به مدت نیم ساعت قرار گرفتند. مقاومت سطح خاک با نفوذ سنج اندازه گیری شد و میزان جوانه زنی از نسبت تعداد بذرهای سبز شده به تعداد بذر کاشته شده به دست آمد. بر اساس نتایج اثر مصرف پلیمر بر مقاومت سطح خاک در سطح ۰۰۱/۰ معنی دار بود. بیشترین جوانه زنی در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار پلیمر مشاهده شد. بین جوانه زنی و مقاومت خاک همبستگی معنی دار منفی (۰۱/۰ P<و ۶۲/۰R2=) تحت تاثیر پلیمر وجود داشت