سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه حسن زاده اول – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، د
محمد خواجه حسینی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، د

چکیده:

به منظور تعیین ویگور بذور سویا و در نهایت میزان سبز شدن مزرعه، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با ۴ رقم بذر سویا و ۴ تکرار در آزمایشگاه بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایشات جوانه زنی بذر و تست تترازرولیوم بر روی آنها صورت گرفت. در نهایت درصد جوانه زنی نهایی، میانگین زمان جوانه زنی و نتایج تست تترازولیوم محتسبه گردید . نتایج آزمایش نشان داد ارقامی که دارای درصد جوانه زنی بالاتریبودند، میانگین زمان جوانه زنی و نتایج تست تترازرولیوم در آنها کمتر بود. رابطه بین میانگین زمان جوانه زنی و ارزیابی تترازولیوم نشان داد که با کاهش میانگین زمان جوانه زنی، ارزیابی تترازولیوم هم کاهش یافت.