سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین دهقانزاده –
هادی جعفری نژاد –
سلمان پارسایی –
مهدی مشرقی –

چکیده:

هدف: رابطه بین جهت گیری مذهبی با تاب آوری و سلامت روان در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی. روش : دانشجویان کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ۹۰ در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند ۲۱۵ نفر شامل ۱۲۶ دانشجوی دختر و – تهران. که در سال تحصیلی ۹۱ ۸۹ دانشجوی پسر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه های جهت گیری مذهبی، تاب آوری و سلامت روان بر روی آنان اجرا گردید. یافته ها: بین جهت گیری مذهبی درونی، سلامت روان و تاب آوری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد اما میان جهت گیری مذهبی بیرونی با سلامت روان و تاب آوری رابطه ای یافت نشد. بحث و نتیجه گیری: مذهب می تواند به عنوان یک متغیر میانجی در زندگی فرد نقش ایفا کرده و ضمن کاهش و تعدیل اثرات مخرب عوامل استرس زا و فشارهای زندگی بر سلامت روان و تاب آوری فرد تاثیر مثبت گذاشته و بهبود عملکرد وی را در حوزه های گوناگون زندگی سبب گردد.