سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم افشاری نیا – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
کیوان کاکابرایی – دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جهت گیری ساختار کلاسی و باورهای خودکارامدی با پیشرفت تحصیلی است به این منظور یک نمونه ۶۰ نفری از بین دانشجویان سال سوم انتخاب گردید بدین صورت که از بین دانشجویان علوم انسانی ۳۰ نفر هر رشته ۱۰ نفر و از بین دانشجویان فنی مهندسی نیز ۳۰ نفر هر رشته ۱۰ نفر بطور تصادفی انتخاب گردیدند. دراین پژوهش سال سوم بدین جهت انتخاب شده است که با گذراندن حدودا نیمی از واحدهای درسی موفقیت ها و یا شکستهایی را پشت سر گذاشته و یک برداشت و باور کلی نسبت به خودکارآمدی خویش بدست اورده اند اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارز و جروسالم ۲۰۰۰ و پرسشنامه خودکارامدی تحصیلی بندورا ۲۰۰۱ جمع آوری گردید و برای ساختار کلاسی مصاحبه نیمه سازمان یافته اجرا گردید برای بررسی داده ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد.