سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین جباری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
یعقوب بحرینی – کارشناس ارشد حسابداری مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

چکیده:

در تحقیق حاضر رابطه بین تغییر اهرم مالی با قیمت سهام و عملکرد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که آیا رابطه معناداری بین تغییر اهرم مالی شرکت ها با قیمت سهام و عملکرد عملیاتی آنها وجود دارد. از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک، تعداد ۱۴۵ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییر اهرم مالی و قیمت سهام فعلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یافته ها نشان از این دارد که برآمدگی بدهی باعث تقویت رابطه بین تغییر اهرم مالی و قیمت سهام شرکتها می گ ردد. همچنین نتایج نسان داد که میان تغییر اهرم مالی و عملکرد عملیاتی شرکت، که متغیر بازده دارایی ها برای آن استفاده شد، رابطه معنادار و منفی جریان دارد. همچنین در تحقیق تغییر اهرم مالی با ضریب مخارج سرمایه ای به دارایی رابطه منفی و معنادار مستند گردید.