سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیده زهرا ملکی ضیابری – کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی،کارمند دانشگاه گیلان
احمد کاظملو شیخی – کارشناس ارشد ریاضی کاربردی،دبیر آموزش و پرورش
فاطمه کاکی – کارشناس کشاورزی،کارمند جهاد کشاورزی تالش

چکیده:

هدف اصلی ازانجام پژوهش حاضربررسی و تعیین رابطه بین تعالی سازمانی و تعهدسازمانی کارکنان درکتابخانه های دانشگاهی استان گیلان میباشد روش تحقیق به کارگرفته شده توصیفی پیمایشی ازنوع تحقیقات همبستگی است ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی EFQM و پرسشنامه تعهدسازمانی می یر و آلن می باشد جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها ازروش کرونباخ استفاده شد و ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه هایت عالی سازمانی و تعهدسازمانی به ترتیب برابر با ۰/۹۷۷و۰/۸۱۶ بدست آمد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان کتابخانه های دانشگاهی استان گیلان است که تعداد آنها حدود ۱۲۵ نفر بوده است دراین تحقیق نمونه آماری برابر با جامعه آماری است و کل جامعه آماری بصورت سرشماری کامل مورد پژوهش قرارگرفته اند بعدازتوزیع پرسشنامه ها بین تمام اعضای جامعه تحقیق تعداد ۱۱۸ پرسشنامه جمع آوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل اماری قرارگرفت برای تجزهی و تحلیل داده ها ازروش های امارتوصیفی و استنباطی استفاده شد یافته های تحقیق حاضرنشان داد بین تعالی سازمانی و تعهدسازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین بین تعالی سازمانی و تعهدعاطفی و تعهدهنجاری رابطه مثبت و معنی داری بدست آمد اما بین تعالی سازمانی و تعهدمستمر رابطه معنی داری مشاهده نشد.